TELE'DRAMA PEOPLE

PEOPLE

Elena Dimitrova

Elena Dimitrova
Elena Dimitrova, PhD
Елена Димитрова е доктор по педагогика, магистър по детско–юношеска и училищна психология, магистър по неформално образование и бакалавър по педагогика – неформално образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи като училищен психолог, кариерен консултант, обществен възпитател в Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Сертифицирана е в провеждането на онлайн психологично консултиране и психотерапия чрез метода Tele’Drama
(Certified Tele’Drama Practitioner – International Tele’Drama Institute и за психодраматична терапевтична работа с деца
юноши към терапевтичен център „Vitae“. Притежава още други разнообразни професионални квалификации.